Halogeni derivati ugljovodonika (DDT, aldrin, lindan) 4. Homolozi i derivati benzena (nitrofenol, nitrikrezol, ksilen) fosfati (malation, paration) 6. dokument za sajt-halogeni derivati ugljovodonika. Uploaded by. api · dokument za sajt-oksido-redukcione reakcije. Uploaded by. api Podela organskih rastvara Podela organskih rastvarača(Simonin)• Alifatični ugljovodonici;• Aromatični ugljovodonici;• Amino i.

Author: Faulkis Nezuru
Country: Moldova, Republic of
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 17 November 2013
Pages: 315
PDF File Size: 1.63 Mb
ePub File Size: 15.52 Mb
ISBN: 468-3-88755-891-8
Downloads: 60476
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zuluzragore

Pod tim uslovima vri se adicija 3 mola hlora i takve reakcije se nazivaju hidriranje benzena: Etil-benzen se dobija sintezom ksilenske frakcije iz nafte.

Benzen moe da adira i hlor, ali u ugljovodoniia svjetlosti na povienoj temperaturi i dobija se heksahlorcikloheksan. Meutim, taj naziv je izmijenjen u benzen jer je zavretak ol rezervisan za alkohole. Physical chemistry, 8th Ed. Ugljovodonik benzen dobio je svoje ime zahvaljujui injenici da je dobijen dekarboksilacijom benzoeve kiseline, izolovane iz dderivati tvari benzoje-smole. Person International Edition, San Francisco. Veoma je toksina supstanca, razara crvena krvna tjelaca, izaziva anemiju i leukemiju, pa je potrebno izbjegavati izlaganje parama ovog ugljovodonika.

Alkilhalogenidi by Jasmina Lukić on Prezi

Jedan od najprostijih naina prikazivanja benzenovog prstena je ucrtavanje kruga unutar estougla: Naftalen i njegovi derivati podlijeu reakcijama supstitucije i to u poloaju 1. Pre prve upotrebe CFC, Ovakva struktura omoguava da se vodonikovi atomi mogu supstituisati dejstvom elektrofilnih reagenasa. Ako su za benzenov prsten vezane dvije grupe, njihovi se meusobni poloaji oznaavaju kao: Kada se smjesi benzena i broma doda malo gvoa, dolazi do reakcije pri kojoj se oslobaa bromovodonik, a vodonikov atom benzena se zamjenjuje atomom broma.

  GENBUKAN NINPO BUGEI PDF

UVOD Ugljovodonici su organska jedinjenja u iji sastav ulaze atomi ugljenika i vodonika. Prvu strukturu benzena postavio je njemai naunik Kekle koja se i danas koristi za prikazivanje benzena: Molekul benzena je simetrian i svi ugljenikovi i vodonikovi atomi lee u jednoj ravni, to znai da je benzen planaran molekul.

Tokom druge polovine Su ciklini ugljovodinici koji su jako nezasieni a ponaaju se kao zasieni. Aromaticni Keksici Sa Susamom Documents. Ovi ugljovodonici se nalaze u katranu kamenog uglja i u proizvodima sagorijevanja u dimu. Nomenklatura aromatinih ugljovodonikaSvi aromatini ugljovodonici se imenuju prema IUPAC nomenklaturi i nazivaju se areni. U svom sastavu aromatini ugljovodonici mogu da sadre jedan, dva ili vie benzenovih prstenova. Oni su izuzetno stabilni, inertni sastojci.

Tipovi hemijskih reakcija u organskoj hemiji Ne ubraja se ni u iskljuivo zasiene ugljovodonike ni u iskljuivo nezasiene ugljovodonike.

Aromaticni ugljovodonici

Aromatini ugljovodonici su ciklina jedinjenja koja se po svom hemijskom ponaanju razlikuju od alifatinih ugljovodonika alkana, alkena, uglnovodonika, alkadiena i cikloalkana. To jedinjenje je prvo dobilo naziv benzin ali je Liebig tvrdio da bi vie odgovarao naziv benzol gdje zavretak ol oznaava tekuinu.

  LEVI I SOMMERSI E I SALVATI PDF

Hlorni radikali pretvaraju ozon u biatomni kiseoik. Danas se iz njih sintetizuje niz aromatinih supstanci koje imaju raznovrsnu primjenu boje, lijekovi, deterdenti, Kao katalizator slui tekui kompleks aluminijumov hlorid-hlorovodonik-ugljovodonik, kroz koji se provodi smjesa etilena i benzenskih para.

Takoe, koristi se i kao rastvara za organska jedinjenja, za dobijanje fenola, nitro-benzena i anilina, u proizvodnji sintetikih vlakana i plastinih derivahi. Published on Oct View 61 Download 3. Seminarski Rad – Ugljovodonici – Documents. Benzen je osnovni predstavnik arena.

Prava struktura benzena je ona koja je neto izmeu ove dvije strukture I i II. Kada se zamijene dva vodonikova atoma, aromatini radikal je C6H4 i naziva se fenilen-grupa, a takvi proizvodi su disupstituisani derivati benzena i koriste se prefiksi orto, meta i para.